نمایشگاﻩ‌‌ﻫﺎ

۱۳۹۸

(پیشین) – ۶ دی تا ‍۵ بهمن ۱۳۹۸
بقالی اخرا: بازنمایی یک ایده
نمایشگاه نقاشی از علی گلستانه، ا. پ. هشیوار، نمایش طراحی از رضا پناهی

۱۳۹۷

(پیشین) – ۱۹ تا ۲۶ بهمن ۱۳۹۷
بقالی اخرا: بازنمایی یک ایده